facebook twitter google+

Provozní řád

podle § 754 a násl. Občanského zákoníku:

 

I. Podmínky ubytování v soukromí

Ubytování v soukromí je poskytováno úplatně, přičemž cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku. Ubytováním se rozumí používání prostor určených pro ubytování.
Cena za ubytování se provádí bezhotovostním převodem formou zálohy a doplatku na bankovní účet provozovatele

II. Náhrada škody

a) V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu.
b) Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou budou prostory určené k ubytování nebo části domu vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem.

III. Způsob objednání

Objednávku ubytování je možno provádět e-mailem nebo telefonicky. Tato je považována za platnou po ústním nebo písemném potvrzení objednávky provozovatelem a zaplacení zálohy hostem ve výši 50 % z celkové ceny ubytování dle platného ceníku a to nejpozději 7 dnů po objednání.

IV. Práva a povinnosti hosta

a) Host má právo užívat prostory určené k ubytování a veškerá jeho vybavení v prostorách určených k ubytování. Při nástupu obdrží host klíče od hlavních předních dveří a pokoje. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v domě ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady způsobené škody.
b) Host je povinen:
- uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku
- řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování, před ukončením pobytu uvést do původního stavu vybavení kuchyně, řádně umýt nádobí a uložit na místa k tomu určená. Odpad ukládat pouze do nádob k tomu určených.
- chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození
- seznámit se s těmito Podmínkami ubytování a dodržovat je
- neprodleně oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování nebo na částech domu
- bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil
- uzamykat při odchodu hlavní vchodové dveře a okna v přízemí a střešní okna
- v době od 22.00 hod. do 7.00 hod. se chovat tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem
- pokoj opustit v den odjezdu dle domluvené hodiny předání ubytovacích prostor
Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:
- provádět změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení, apod.)
- odnášet vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování
- používat v prostorách určených k ubytování vlastní elektrické spotřebiče, vyjma osobních počítačů a drobných elektrických spotřebičů, holících strojků, fenů, kulm apod.
- přenechat prostory určené k ubytování jiným osobám
c) Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:
- nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití
- držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem
- kouřit ve všech prostorách určených k ubytování, na horní verandě, chodbách i ve společenské místnosti (salonu)
a manipulovat s otevřeným ohněm, s výjimkou topení v krbu

V. Povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen
- odevzdat hostu prostory určené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním
- dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů
- dbát na bezvadný technický a hygienický stav v prostorách určených k ubytování

VI. Vozidlo a cennosti

Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním přilehlém parkovišti před domem. Tyto parkovací plochy jsou otevřené, a tudíž provozovatel neručí za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Provozovatel doporučuje hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v prostorách určených k ubytování ani ve vozidlech.

VII. Průběžný úklid

Základní úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování. Během týdenního pobytu provozovatel úklid v prostorách určených
k ubytování neprovádí. Při pobytu delším než 1 týden se úklid provádí 1x týdně na vyžádání a dle domluvy.

VIII. Domácí zvířata

Je možné ubytovat pouze PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ zdarma, v případě, že nebudou znečišťovat ubytovací prostory ani okolí objektu. Spát mohou pouze MIMO POSTELE, ve vlastních pelíškách.Host je za své zvíře zodpovědný a je povinen ho během pobytu hlídat, udržovat čistotu a pořádek, při způsobení škody na majetku zvířetem je host povinen vzniklou škodu bez průtahů uhradit.

IX. Reklamace

Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu. Připomínka nebo reklamace hosta musí být uplatněna ihned, aby mohla být vyřešena.

X. Odstoupení od Smlouvy o ubytování

b) provozovatel má právo od poskytnutí ubytování odstoupit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené tímto řádem nebo v prostorách určených k ubytování nebo okolí hrubě porušuje dobré mravy.
c) odstoupení provozovatele od poskytnutí ubytování může být ústní
d) odstoupení provozovatele od poskytnutí ubytování nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé
e) v případě odstoupení provozovatele od poskytnutí ubytování si provozovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění prostor určených k ubytování

XI. Stornovací podmínky:

a) Při úplném nebo částečném zrušení objednaných služeb z důvodu jiného než z objektivních příčin uvedených níže, bude hostu účtován stornovací poplatek ve výši:
60 % z celkové ceny při zrušení objednaných služeb v době od 32 do 22 dnů včetně před jejich počátkem.
80 % z celkové ceny při zrušení objednaných služeb v době od 21 do 12 dne včetně před jejich počátkem.
90 % z celkové ceny při zrušení objednaných služeb v době od 11 dnů do jejich počátku
V den zahájení pobytu zaplacená záloha a doplatek na služby propadá.
b) V případě zrušení objednaných služeb je provedeno vyúčtování do 14 dnů a vrácení případné části zálohy po odečtení stornovacích poplatků.
c) Provozovatel nevyžaduje žádný stornovací poplatek v případě výskytu objektivních závažných příčin, které vedou k odstoupení od smlouvy o ubytování, jako jsou úmrtí v rodině, hromadná nemocniční hospitalizace, živelné katastrofy, havárie apod., vztahující se ke skupině ubytovaných. Tyto skutečnosti musí host doložit příslušnými doklady nejpozději do 7 kalendářních dnů od výskytu objektivních závažných příčin, které nemohl předvídat písemně na výše uvedenou e-mailovou adresu provozovatele. V případě státem vyhlášené virové karantény a zákazu poskytování ubytování je našim zákazníkům nabídnut náhradní termín ubytování nebo vráceno 100% zaplacené zálohové částky.

XII. Doklad totožnosti

K ověření osobních údajů jsou hosté povini předložit doklad totožnosti.

Upozornění

El Paso využívá vodu z vlastního vrtu. Používáme ji jako pitnou již deset let a pravidelně provádíme zkoušky jejího složení. Vzhledem k dispozicím
každého jedince a předcházení případným problémům však doporučujeme vodu převařit. Prosíme hosty o opatrnost při pohybu jejich a především dětí v prostorách pro ubytování, pozemku (složené dřevo, schody, palisády) a přilehlé komunikaci.

 

Důležité telefonické kontakty