facebook twitter google+

Provozní řád

podle § 754 a násl. Občanského zákoníku:

 

I. Nájem nemovité věci

Nájem nemovité věci je poskytován úplatně, přičemž cena za nájem je stanovena dle platného ceníku. Nájmem se rozumí používání prostor určených k nájmu. Cena za nájem se provádí bezhotovostním převodem formou zálohy a doplatku na bankovní účet pronajímatele.

II. Náhrada škody

a) V případě vzniku škody způsobené zaviněním nájemcem, je pronajímatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu.
b) Nájemce je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k nájmu a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za nájem po celou dobu, po kterou budou prostory určené k nájmu nebo části domu vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má nájemce i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s nájemcem.

III. Způsob objednání

Objednávku nájmu je možno provádět e-mailem nebo telefonicky. Tato je považována za platnou po písemném potvrzení objednávky pronajímatelem a zaplacení zálohy nájemcem ve výši 50 % z celkové ceny nájmu dle platného ceníku a to nejpozději 7 dnů po objednání.

IV. Práva a povinnosti nájemce

a) Nájemce má právo užívat prostory určené k nájmu a veškerá související zařízení a vybavení. Při nástupu obdrží nájemce klíče od hlavních předních dveří a pokoje. Nájemce je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v domě ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč. Tím není dotčeno právo pronajímatele domáhat se náhrady způsobené škody.
b) Nájemce je povinen:
- uhradit cenu za nájem dle platného ceníku
- řádně užívat prostory určené k nájmu, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách tomu určených, před ukončením pobytu uvést do původního stavu všechny prostory, vybavení kuchyně, řádně umýt nádobí a uložit jej na místa k tomu určená. Odpad ukládat pouze do nádob k tomu určených.
- chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k nájmu proti poškození
- seznámit se s tímto Provozním řádem a dodržovat jej
- neprodleně oznámit potřebu provedení oprav ve všech prostorách určených k nájmu 
- bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou nájemce v prostorách způsobil
- uzamykat při odchodu hlavní vchodové dveře a okna v přízemí a střešní okna
- v době od 22.00 hod. do 7.00 hod. se chovat tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem
- objekt opustit v den odjezdu dle domluvené hodiny předání všech prostor
Nájemce nesmí bez souhlasu pronajímatele:
- provádět změny v prostorách určených k nájmu (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení, apod.)
- odnášet vybavení a zařízení z prostor určených k nájmu
- používat v prostorách určených k nájmu vlastní elektrické spotřebiče, vyjma osobních počítačů a drobných elektrických spotřebičů, holících strojků, fenů, kulm apod.
- přenechat prostory určené k nájmu jiným osobám
c) Nájemce dále v prostorách určených k nájmu nesmí:
- nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití
- držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo nájemci předepsáno lékařem
- kouřit ve všech prostorách určených k nájmu, na horní verandě, chodbách i ve společenské místnosti (salonu)
a manipulovat s otevřeným ohněm, s výjimkou topení v krbu

V. Povinnosti pronajímatele

Pronajímatel je povinen
- odevzdat nájemci prostory určené k nájmu ve stavu způsobilém pro řádné užívání 
- dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů
- dbát na bezvadný technický a hygienický stav v prostorách určených k nájmu

VI. Vozidlo a cennosti

Parkování vozidel nájemce je umožněno na vlastním přilehlém parkovišti před domem. Tato parkovací plocha je otevřená, a tudíž pronajímatel neručí za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Pronajímatel doporučuje nájemcům, aby své doklady, peníze a jiné cennosti nenechávali v prostorách určených k ubytování ani ve vozidlech.

VII. Průběžný úklid

Základní úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k nájmu. Během týdenního pobytu pronajímatel úklid neprovádí. Při pobytu delším než 1 týden se úklid provádí 1x týdně na vyžádání a dle domluvy.

VIII. Domácí zvířata

Je možné ubytovat pouze PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ zdarma, v případě, že nebudou znečišťovat ubytovací prostory ani okolí objektu. Spát mohou pouze MIMO POSTELE, ve vlastních pelíškách. Nájemce je za své zvíře zodpovědný a je povinen ho během pobytu hlídat, udržovat čistotu a pořádek, při způsobení škody na majetku zvířetem je nájemce povinen vzniklou škodu bez průtahů uhradit.

IX. Reklamace

Nájemce má právo na reklamaci, jestliže nájem nebyl poskytnut v dohodnutém rozsahu. Připomínka nebo reklamace nájemcem musí být uplatněna ihned, aby mohla být bez průtahů vyřešena.

X. Odstoupení od Smlouvy o nájmu nemovité věci

b) pronajímatel má právo od nájmu odstoupit, jestliže nájemce hrubě porušuje povinnosti stanovené tímto řádem v prostorách určených k nájmu a okolí (porušování klidu a dobrých mravů).
c) odstoupení pronajímatele od poskytnutí nájmu může být ústní
d) odstoupení pronajímatele od Smlouvy o poskytnutí nájmu nemovité věci nemá vliv na pohledávky ze smlouvy vzniklé
e) v případě odstoupení provozovatele od Smlouvy o nájmu nemovité věci si pronajímatel vyhrazuje právo vyzvat nájemce k opuštění pronajímaných prostor.

XI. Stornovací podmínky:

a) Při úplném nebo částečném zrušení objednaných služeb z důvodu jiného než z objektivních příčin uvedených níže, bude nájemci účtován stornovací poplatek ve výši:
60 % z celkové ceny při zrušení objednaných služeb v době od 32 do 22 dnů včetně před jejich počátkem.
80 % z celkové ceny při zrušení objednaných služeb v době od 21 do 12 dne včetně před jejich počátkem.
90 % z celkové ceny při zrušení objednaných služeb v době od 11 dnů do jejich počátku
V den zahájení pobytu zaplacená záloha a doplatek na služby propadá.
b) V případě zrušení Smlouvy o nájmu nemovité věci je provedeno vyúčtování do 14 dnů a vrácení případné části zálohy po odečtení stornovacích poplatků.
c) Pronajímatel nevyžaduje žádný stornovací poplatek v případě výskytu objektivních závažných příčin, které vedou k odstoupení od Smlouvy o nájmu nemovité věci , jako jsou úmrtí v rodině, hromadná nemocniční hospitalizace, živelné katastrofy, havárie apod., vztahující se ke skupině nájemce. Tyto skutečnosti musí zástupce nájemce doložit příslušnými doklady nejpozději do 7 kalendářních dnů od výskytu objektivních závažných příčin, které nemohl předvídat písemně na e-mailovou adresu pronajímatele, uvedenou v kontaktech www.el-paso.cz.
V případě státem vyhlášené virové karantény a zákazu poskytování nájmu je nájemci nabídnut náhradní termín nebo vráceno 100% zaplacené zálohové částky.

XII. Doklad totožnosti

K ověření osobních údajů jsou nájemci povini předložit doklad totožnosti, z důvodu evidence do Knihy hostů.

Upozornění

El Paso využívá vodu z vlastního vrtu. Používáme ji jako pitnou již bezmála dvacet let a pravidelně provádíme zkoušky jejího složení. Vzhledem k dispozicím každého jedince a předcházení případným problémům však doporučujeme vodu převařit. Prosíme nájemce o opatrnost při pohybu  v prostorách pro nájem, po pozemku (složené dřevo, schody, palisády) a přilehlé komunikaci. Zvýšenou pozornost věnujte hlavně vašim dětem...

 

Důležité telefonické kontakty